Ги чуваме нашите културни наследства за идните генерации. Со реконструкцијата на „Римскиот пат“ од Битола кон античкиот локалитет Хераклеа Линкестис, ги приближуваме вредните историски локалитети поблиску до граѓаните и туристите.

Ја зајакнуваме прекуграничната соработка во регионот, со цел да го зголемиме квалитетот на туристичката понуда почнувајќи од Битола преку Преспа до Корча.